1

کاربرد منطق در تحلیل سخنان پیشینیان

آنجا که در یک متن آمده است که
ای اهل ... و یا ای فلان و یا بهمان
آیا اگر به صحت مطلب اعتقاد داشته باشیم
حق تعمیم یک به یک آن را داریم؟
آیا زمانی که از کسی نام برده شده، می توان از دیگران صد در صد سلب کرد؟
آن بستر معنایی و مفهومی که این سخنان را معنا دار میکند در هر فرهنگ چگونه شناخته میشوند
کاربرد منطق در تحلیل سخنان پیشینیان چیست؟
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید