1

فرصت

گاهی باید به دیگران یا خودمان فرصت بدهیم
فرصتی برای عقب و جلو رفتن
فرصتی برای راحت شدن
حتی فرصتی برای ناراحت شدن


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 11 بازدید