1

حق و اکثریت و اقلیت

حق
به اکثریت و اقلیت بودن ربط ندارد
بعضی ها میگویند حق با اکثریت است
بدتر از آن بعضی میگویند حق با اقلیت است
حق حق است
اختیار اختیار است
انتخاب انتخاب است
البته افراد حق دارند اختیار خود را در جامعه تجمیع کنند و به یک فرد یا گروهی از افراد بر اساس توافقی شفاهی یا مکتوب واگذار کنند
همانطور که حق دارند اختیار خود را پس بگیرند
...
حق به افراد ربطی ندارد و این افراد هستند که با حق سنجیده می شوند
و این انسان است که حق(اختیار) دارد، حق را انتخاب کند یا به بیراهه برود و در هر دو حال بنابه سنت الهی نتیجه اش را خواهد گرفت 
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید