1

سقوط یا رشد

رشد انسان و جامعه در گرو دو قدم است
نخست
خودباوری و استقلال خواهی که با اتکال به خداوند اوج می گیرد
دیگر
آزادی های همه جانبه و قابل درک با فطرت انسان ها
که موجب عدالت و توسعه و رشد است
...
آنجا که این دو گام انسان با هم در تعارض قرار میگیرند
گواه بطلان هر دو یا یکی از آن دو است و در هر دو حال
نتیجه فوری سرنگونی است
یک پایمان با اون پایمان میزند و سقوط میکنیم
و نتیجه بعدی
ظهور حق است 
و فرصتی دوباره که سنتی الهی است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 12 بازدید