1

همگرایی نخبگان

در شرایطی که فشار بر نخبگان افزایش یابد
همگرایی نخبگان افزایش می یاد
در حالیکه در شرایط حاکمیت نخبگان
همگرایی زیادی ندارند
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید