1

تحقیر استبدادی

مستبد
اول خود را تحقیر میکند و اجازه می دهد شخصیت اش قربانی قدرت و خودپسندی شود
بعد افراد دیگر را تحقیر می کند
و گاهی برای تحقیردیگران
اجازه می دهد اراذل و اوباش اش تحقیر کنند
جنس امتیازی نیز که می دهد
از جنس تحقیر است
و این تحقیری مضاعف است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید