1

مهمترین آسیب

زمانی که ظاهرترین آسیب
مهمترین آسیب تلقی میشود
میتوان فهمید
از عمق غافل شدن را
به ظاهر دلبستن را
و زمان رفتن رسیدن را
...
و شاید این نوع دیدن
خود بزرگترین آسیب است
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید