1

تحولات اجتماعی و شکاف های نسلی

تغییر ارزشها و نظام های ارزشی ناشی از تغییرات سریع اجتماعی به شکاف های متنوعی می انجامد که گاهی با عنوان شکاف نسل ها از آن یاد می کنیم. در واقع از دو جامعه متفاوت سخن میگوییم که به ظاهر یکی هستند. این شکافها اگر حل و فصل نشوند به تغییرات اجتماعی انقلابی منجر میشود

/ 0 نظر / 3 بازدید