1

گذشته حال آینده

قضاوت های مختلف

گذشته از بین رفت و معدوم است
حال که میگذرد و حاضر نیست و هر لحظه آینده به حال می پیوندد و حال به گذشته
آینده که نیامده و معدوم است

گذشته در حال ما حاضر است
آینده نتیجه امروز ماست
پس حال را دریابhttp://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید