1

بیگانه ستیزی

بیگانه ستیزی
مثبت است یا منفی؟

ستیز کلی با چه چیز یا کسی؟

بیگانه در مفهوم غیر من
بیگانه در مفهوم غیر خودی

بیگانه در مفهوم خارجی
بیگانه در مفهوم متجاوز


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید