1

دلایل اهمیت خطابه در سیاست

خطابه در بعضی جوامع اهمیت زیادی دارد
جوامع مردم سالار به دلیل تاثیرگذاری خطابه بر مردم
جوامع مستبد به دلیل نیاز به تاثیرگذاری مستبد بر مردم
ناتوانی در سخن گفتن
برای شکست ماهرترین سیاستمداران کافی است
...


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 2 بازدید