1

بهشت فوری

اگر بهشت جای خوبی است که بعضی انسان ها به آن می روند
اگر جهنم جای بدی است که بعضی دیگر از انسان ها آنجا می روند
اگر سخن ادیان الهی در باره جهنم و بهشت فراتر از کیفیات مطروحه و بر اساس مشترکات صحیح است و یکی خوب و یکی بد است
و اگر ما خواهیم مرد و به اجبار در یکی از این دو مسیر هستیم
پس بهشت را انتخاب کردن عقلانی است
یکی گفت که بهشت جای خوبی است
دیگری گفت بله همینطور است و برای همین ان شاء الله به آنجا برویم
همان یکی گفت که ان شاء الله بعد از هزار سال
همان دیگری گفت که اگر خوبتر از این زندگی ماست، چرا فوری نه؟
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید