1

خودسوزی او ... مسئولیت ما

در دنیایی که خدای بخشنده و مهربانی دارد
و خلیفه هایی که روح خدایی دارند بر زمین او راه می روند
 !جه جای استیصال است
...
ولی متاسفانه گاهی پیش می آید
و انسان ناامید
حتی خودسوزی می کند
و چقدر دردناک است
و نشان از بی مسئولیتی های ما دارد
و بزرگترین مسئولیت ما
شناخت هستی و امید به آینده است


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید