1

امنیت های ملی در مخاطره اند

مسابقه برای تشخیص و پیش بینی رفتار کاربران اینترنت با بزرگ شدن اینترنت و جهان شمولی آن، معنای جدیدی یافته است. دیگر اینترنت یک شبکه علمی ویژه خواص نیست و بنابراین کسانی که حتی آن زمان نیز از اینترنت خبر بودند، یا اگر با آن آشنا بودند بر خلاف مسیر واقعیات حرکت می کردند، امروز با واقعیتی متفاوت مواجه اند که عدم شناخت و استفاده از آن به منزله از دست دادن حاکمیت و قدرت و واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی است که قادرند رفتار صدها میلیون انسان موثر جهان را بشناسند و آن را پیش بینی کنند و با دسترسی های عظیمی که دارند، بر روند تصمیم گیری آنان تاثیرگذار باشند
این موضوع به اندازه کافی برای کسانی که با آینده و برنامه ریزی بیگانه اند، هولناک است و به همین دلیل شاهد آن خواهیم بود که دولتهای ناآگاه جهان، سرمایه های نفتی و معدنی و انسانی و غیره خود را برای جانشینان خود در آینده جمع می کنند
 این تغییر شامل همه جوامع و حکومت ها و یا لا اقل اکثریت آنها می شود. چه ثروتمند و چه فقیر. چه مذهبی و چه غیر مذهبی. چه مستبد و چه مردم سالار
ابزارهای تعقیب و ثبت و پیش بینی رفتار کاربران به سرعت توسعه می یابد 
ابزار این تغییر در اختیار مجموعه های فعال در فضای مجازی است و هر چه این مجموعه ها در تاسیس آنچه نیاز آینده است مشارکت بیشتر داشته باشند، سهم بیشتری را به دست می آورند.
حکومت های مستبد است در مسیر این تغییرات چه می شوند؟
حکومت های مردم سالار چه می شوند؟
مردم در چه جهانی زندگی خواهند کرد؟
این پرسش ها را باید از پیشگامان و فعالان حاضر در فضای اینترنت پرسید و وای بر جامعه ای که از دسترسی به این ابزارها محروم است و یا با محدودیت های جدی مواجه است چرا که در آینده ای نزدیک تسلیم جهانی خواهد شد که کرسی های تصمیم گیری آن سالها قبل تقسیم شده است و شاید به همین جهت است که بعضی از بر سنت جاهلی مخالفت با آنچه نمی شناسند، اصرار می ورزند 
امنیت های ملی در مخاطره است و این مخاطره حتی قدرت های بزرگ جهانی را به ترس و تلاش انداخته است 

و بخش/ 0 نظر / 7 بازدید