1

سقوط حتمی

  زمانی که 
رابطه میان اتاقک و فرمان و موتور تریلی
با بدنه اصلی و بار آن
گسسته باشد
گرچه به ظاهر مدتی همراهی شان ادامه دارد
و گسست معلوم نمی شود
ولی اهل بصیرت می دانند که
دراولین پیچ و گردنه
تصادف و سقوط حتمی است
به خصوص که راه
سخت و کوهستانی باشد
به خصوص که تریلی
ترمز بریده باش
به ویژه که راننده 
مست باشد
تصادف اتاقک و بدنه قطعی است
...
و گاهی ترمز بی دقت 
بدون هیچ پیچی و بی ترمزی و مستی
موجب میشود که بار
از روی اتاقک رد شود

http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 18 بازدید