1

امنیت مردم

 در طول تاریخ
ناامنی در جامعه ایرانی
موجب ظهور اقشار اجتماعی تامین کننده امنیت شده است
که فواید و مضاری داشته اند
و حکومت ها گاهی با آنها مشکلاتی داشته اند و گاهی از آنها استفاده کرده اند
هر جا که امنیت مردم در اولویت حکومت ها نباشد
چنین بوده است

http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 8 بازدید