1

کجا هستیم و چه میکنیم

اندیشه و احساس انسان ها
اگر تفاوت دارند
از ریشه ها باید پرسید
و از مسیرها باید پرس و جو کرد
جنسیت
زبان
نژاد
مکان
نگاه
شغل
ارزشها
 ...
عواملی که بعضی در عرض یکدیگر و بعضی درطول یکدیگرند
و با طراحی نقشه واقعی آنها و تعیین درصد تاثیرگذاری شان
به شناخت بهتری از زمانه می رسیم
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید