1

تفاوت های بسیار

تفاوت یک سخن عالمانه با سخن غیرعالمانه در محتوای آن است
تفاوت سخنرانی و خطابه با گفتگو و مباحثه بسیار است
تفاوت امر کردن و نهی کردن بدون زمینه  با امر و نهی در شرایط مساعد (هدایت) بسیار است
تفاوت ها بسیارند


http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 7 بازدید