1

به آرزوهای بزرگتر می رسیم

اگر انسان دیدش را عوض کند
و درست عوض کند
انرژی مناسبی به دست می آورد
و به آرزوهایی فراتر از آرزوهای پیشین اش که به آنها نرسیده
خواهد رسید
http://akrane.persianblog.ir
/ 0 نظر / 6 بازدید